مودرایه عزیز به هم نپرین اگه میخواین بیاین برام کار کنین پوله خوبی بهتون میدم