​موضوع تاپیک مشخصه دیگه بگید.

*** پست ها به صورت اتوماتیک ادغام شدند ***

اول خودم میگم،
چنان حسی بهم داد که تقریبا تا 3 ماه همیشه با چیت بازی میکردم خیلی فاز میداد طوری هم استفاده میکردم که کسی نفهمه چیت زدم